English - Deutsch

Algemene voorwaarden
Huub Giesbertz - Industral art

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en definities

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (rechts)handelingen, verplichtingen en overeenkomsten welke verband houden met het aanbieden van en verkoop door HG&I, Huub Giesbertz photography art, van Fotokunst aan de klant.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 • Algemene Voorwaarden : De onderhavige algemene voorwaarden
 • HG&I : Huub Giesbertz Photography art
 • Fotograaf : H. Giesbertz, de maker c.q. fotograaf van de Fotokunst
 • Fotokunst : De fotografisch werken die door HG&I in een beperkte oplage, te koop worden aangeboden als fotokunst, te weten als afdruk in een door de Klant te bepalen afmeting en materiaal voor zover dit binnen de mogelijkheden en de voorwaarden van de fotograaf ligt.
 • Klant : De partij aan wie HG&I Fotokunst aanbiedt, verkoopt en/of levert.

Informatie website

Aan de informatie zoals wordt vermeld op de website van HG&I, zoals de prijzen, formaten, beschikbaarheid en oplages, kunnen door de Klant geen rechten jegens HG&I worden ontleend. Deze informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud van mogelijk (druk- en zet)fouten. HG&I is ter zake niet aansprakelijk en kan in voorkomend geval een met de Klant gesloten overeenkomst ontbinden zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding, doch onder terugbetaling van het reeds door de Klant betaalde bedrag. Indien HG&I ontdekt dat sprake is van een druk- of zetfout en de Klant ter zake een bestelling heeft geplaatst en/of een overeenkomst met HG&I heeft gesloten dan zal zij de Klant daarvan onverwijld op de hoogte brengen en met hem in overleg treden.

Totstandkoming koopovereenkomst

 • De Klant kan via de website van HG&I Fotokunst kopen. De koopovereenkomst komt tot stand nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst, de koopprijs door HG&I is ontvangen en HG&I de Klant de aankoopbevestiging en de factuur heeft toegezonden. Indien de betreffende Fotokunst niet langer beschikbaar is, is HG&I gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden zonder ter zake enige vergoeding te zijn verschuldigd aan de Klant.
 • HG&I behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten van de Klant niet te accepteren.
 • Door het plaatsen van de bestelling en betaling van de koopprijs verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van en akkoord is met toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden en aanvaard hij dat eventueel door hem zelf gehanteerde algemene voorwaarden geen toepassing zullen vinden.

Oplage, certificaat van echtheid

 • De door HG&I aangeboden Fotokunst wordt in beperkte oplage verkocht als Fotokunst.
 • De Fotokunst wordt door HG&I voorzien van een certificaat van echtheid en/of signering door de Fotograaf.

Rechten

 • Op de Fotokunst berust auteursrecht van de Fotograaf (hetgeen onder meer wordt beschermd door de Auteurswet).
 • De Fotokunst wordt verkocht voor decoratief gebruik door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan de Fotokunst voor andere doeleinden te (doen) gebruiken, waaronder doch niet beperkt tot het verveelvoudigen, bewerken en/of gebruik voor commerciële doeleinden. De Klant is aansprakelijk indien hij de Fotokunst voor de niet toegestane doeleinden aanwendt (doet aanwenden) en vrijwaart HG&I voor aanspraken van derden, waaronder de Fotograaf, ter zake. Alle door HG&I ter zake daadwerkelijk de maken kosten zijn door de Klant verschuldigd.

Prijzen en betaling

 • HG&I behoudt zich het recht voor de op de website getoonde prijzen aan te passen.
 • Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief bezorgingskosten voor bezorging in Nederland.
 • Na het plaatsen van een bestelling dient de Klant de prijs aan HG&I te voldoen. Mocht na betaling blijken dat de Fotokunst niet meer beschikbaar is, dan zal HG&I de Klant hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte brengen en de prijs direct terugbetalen.

Levering

 • Na ontvangst van de betaling neemt HG&I contact op met de Klant om de datum vast te stellen waarop de aflevering van de Fotokunst bij de Klant zal plaatsvinden. De leveringstermijn bedraagt circa tien werkdagen na bestelling en betaling door de Klant. Deze leveringstermijn geldt niet als fatale leveringstermijn.
 • HG&I kan de Fotokunst, op kosten van de Klant, doen bezorgen op een door de Klant te bepalen adres. Het is ook mogelijk dat de Klant de Fotokunst zelf ophaalt op een door HG&I aan te geven adres. Indien de Klant, bij een bezorging op een door de Klant aan te geven adres, tijdens de overeengekomen datum niet op de plaats van aflevering aanwezig is, dan zal vervoerder contact opnemen met de Klant om een nieuw tijdstip voor de levering af te spreken. De kosten van de hernieuwde levering komen voor rekening van de Klant.
 • De Klant dient de Fotokunst bij aflevering, in bijzijn van de vervoerder grondig te inspecteren op eventuele beschadigingen en andere gebreken. In het onverhoopte geval dat de Fotokunst is beschadigd en/of gebreken vertoont dient de Klant, op straffe van verval van zijn rechten ter zake ten aanzien van HG&I, de aard van de schade gedetailleerd te vermelden/omschrijven op de transportbrief van de vervoerder en deze transportbrief dient ondertekend te worden door de Klant en de vervoerder. Ingeval van beschadigingen of gebreken wordt de Fotokunst direct weer meegenomen door de vervoerder en zal HG&I kosteloos zorgdragen voor aanlevering van een nieuw werk van de betreffende Fotokunst. De Klant heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of restitutie van het door hem betaalde bedrag.
 • Indien geen schade en/of gebreken wordt geconstateerd, ondertekent de Klant de transportbrief. De ondertekening geldt als verklaring van de Klant dat hij de Fotokunst in goede staat heeft ontvangen. Op dat moment gaat het risico terzake van de afgeleverde Fotokunst over op de Klant. Eventuele schade die nadien ontstaat of geconstateerd wordt, kan niet worden verhaald op HG&I.

Ontbinding (koop)overeenkomst

Omdat de Fotokunst tot stand is gebracht overeenkomstig de specificaties van de Klant (afmeting, materiaal etc.) en de Fotokunst op basis van de bestelling speciaal voor de Klant wordt vervaardigd is de Fotokunst persoonlijk van aard en heeft de Klant niet het recht om na aflevering van de Fotokunst de (koop)overeenkomst te ontbinden en/of de Fotokunst te retourneren. Omdat HG&I hecht aan tevreden klanten is zij wel bereid, mocht de Klant niet tevreden zijn, ter zake in overleg te treden om te bezien of een oplossing mogelijk is. Onder omstandigheden is HG&I bereid Fotokunst terug te nemen en te ruilen voor andere Fotokunst, onder de voorwaarden dat de Fotokunst onbeschadigd is, de Klant zich ter zake binnen vijf dagen na aflevering bij HG&I heeft gemeld en de Klant alle gemaakte kosten vergoedt (waaronder de drukkosten, de vervoerkosten en een vergoeding voor de afwikkelingskosten). Er vindt geen restitutie plaats van door de Klant betaalde bedragen, mocht de nieuwe bestelling een lager bedrag betreffen.

Aansprakelijkheid

 • De weergave van de Fotokunst op de website van HG&I geldt slechts ter indicatie en HG&I garandeert niet dat zulks een waarheidsgetrouwe weergave van de Fotokunst betreft.
 • De Fotokunst wordt uitgevoerd in een hoge drukkwaliteit. HG&I laat de door haar verkochte Fotokunst door een professionele drukker vervaardigen. HG&I verstrekt een garantie van drie jaar (na aflevering van de Fotokunst) op het kleurbehoud van de Fotokunst, mits de Fotokunst onder normale omstandigheden (normale luchtvochtigheid en niet in fel licht) is gebruikt. Na het verstrijken van voornoemde termijn van drie jaar aanvaardt HG&I geen aansprakelijkheid meer en vervallen eventuele rechten van de Klant.
 • Onverminderd de op de Klant rustende inspectieplicht bij aflevering van de Fotokunst (en de gevolgen die gelden indien daaraan niet wordt voldaan door de Klant), geldt dat de Klant op straffe van verval van zijn rechten jegens HG&I eventuele klachten binnen twee maanden na ontdekking aan HG&I dient mee te delen.
 • HG&I is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de Klant, tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van HG&I is in alle gevallen gelimiteerd tot € 1.500.

Slotbepalingen

Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen. Eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden van de hand gewezen en hebben geen gelding. Op de rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Volg Huub Giesbertz - Photography art ook op

© Huub Giesbertz algemene voorwaarden